Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) utlyser forskningsbidrag ur Bröstcancerfonden.

2016-09-22
Forskningsbidrag Extra Utlysning...

 

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) utlyser forskningsbidrag ur Bröstcancerfonden.

Ansökan om anslag ur Bröstcancerfonden rör insamlade medel 2015. Medel delas ut för forskningsprojekt/forskarsamarbete samt resestipendier.Utlysningen gäller inte för projekt som

söktes för i BRO's tidigare ansökningsomgång (juni 2016)

Utdelningsbeslut följer Bröstcancerfondens stadgar för forskningsanslag och stipendier, vilka i korthet framgår nedan. Icke utdelade medel återförs till fonden. Bedömning av ansökningarna görs av Bröstcancerfondens forskningskommitté. I forskningskommittén ingår: Professor Lars Holmberg, Professor Jan Frisell, Professor Mårten Fernö, Professor Yvonne Brandberg, Docent Per Karlsson, Docent Göran Liljegren, Överläkare och docent Barbro Linderholm, Överläkare och docent Henrik Lindman, professor Malin Sund och BRO. BRO är ordförande i forskningskommittén och utdelningsbeslut fattas av BROs styrelse.

Forskningsanslag

 1. Avser bröstcancerforskning med patientnära klinisk förankring. Ansökan får endast omfatta ett (1) projekt och ska omfatta maximalt 3 A4 sidor, samt en

  populärvetenskaplig beskrivning av projektet (max 1 A4-sida).

 2. Ansökan avser ett (1) år.

 3. Hänsyn kommer att tas till forskningsprojektets kliniska nytta och dess

  vetenskapliga värde.

 4. Medel kan utdelas till läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och psykologer

  verksamma inom bröstdiagnostik, bröstkirurgi, onkologi, plastikkirurgi, lymfologi och omvårdnad och psykosocial omvårdnad. Huvudansökande ska vara behörig att ansöka enligt BROs kriterier.

 5. Ansökan kan utgöra delfinansiering av större projekt.

 6. BRO skall ha rätt att publicera populärvetenskapliga artiklar om projektet.

 7. Vid fördelning av anslag till fler än ett projekt kan forskningskommittén ta

  hänsyn till den geografiska fördelningen.

 8. Anslaget utbetalas till institution eller annan huvudman.

 9. Etikansökan ska vara färdigbehandlad innan ansökan om forskningsanslag

  skickas in till BRO.

 10. Utgör ansökan fortsättning på tidigare ansökan ska detta anges samt projektets

  framskridande ska även det anges.

 11. Ansökan ska vara inkommen i rätt tid avseende av BRO senast angivet datum

  och klockslag samt vara fullständig vid inlämnandet. För sent inkommen eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Ansökan:

Ansökan görs på ansökningsformulär som kan laddas ner här med omnämnande av medsökande och kostnadsberäkning med förtydligande av OH-kostnader. Digital ansökan eller per fax accepteras inte. Ansökan skall innehålla:
- Forskningsprogram beskrivande Bakgrund, Målsättning och Metodik/metod och Tidsplan (max 3

A4-sidor), samt en populärvetenskaplig beskrivning av projektet (max 1 A4-sida). - CV
- Publikationslista.

Resestipendium

 1. Avser deltagande i konferens, studieresa eller auskultation vid bröstenhet.

 2. Syftet med resan skall vara att öka kunskapen om behandling av bröstcancer.

 3. Stipendiemottagaren skall vara yrkesverksam inom diagnostik, behandling, vård,

  omvårdnad eller rehabilitering av bröstcancerpatienter.

 4. Stipendiemedel avser sökt resa, vilken inte får påbörjas innan 1 (en) månad efter

  sista ansökningsdagen. Medel som inte utnyttjas 12 månader från beslutet

  återgår till BRO för att utdelas nästkommande år.

 5. Stipendiemottagaren skall avge reserapport som kan publiceras i BROs tidning

  BROfästet samt på hemsidan för BRO, Svensk Bröstonkologisk Förening, Svensk Förening för Bröstkirurgi eller Svenska Bröstcancergruppen.

Ansökan:

Ansökan görs på ansökningsformulär som kan laddas ner här. Digital ansökan eller per fax accepteras inte. Ansökan skall innehålla:
- Beskrivning av planerad resa
- Motivering (max 1 A4-sida)

- Kostnadsberäkning - CV

Underskriven ansökan för forskningsbidrag och/eller resestipendium skickas i tio exemplar till:

BRO, att. Mia Hall,
Box 1386, 172 27 Sundbyberg

Sista ansökningsdag; 2016-11-01 kl 12.00

Stipendiaterna lämnas skriftligt besked v 50. 2016

Publicering sker också på hemsidorna för BRO, Svensk Bröstonkologisk Förening, Svensk Förening för Bröstkirurgi och Svenska Bröstcancergruppen.

 
Webbdesign Argonova